K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti

Vzory a formuláře ke stažení

vzory, formuláře, tiskopisy

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Vzory přehledně podle abecedy
a b c d e f
g h ch i j k
l m n o p q
r s t u v z

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti
DAŇ DĚDICKÁ A DAŇ DAROVACÍ
DAŇ SILNIČNÍ 2011
DAŇ Z NEMOVITOSTI
DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI
DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB
Daňové přiznání 2011
Darovací smlouva - finanční dar
Darovací smlouva - věcný dar
Dohoda o náhradě škody
Dohoda o odpovědnosti
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena převyšuje 50 tis. Kč
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda o srážkách ze mzdy
Dohoda o utajení důvěrných informací
Dohoda o započtení pohledávek
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti
Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti
Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
Dovolání
DPH 2012 FORMULÁŘ
Dřeviny - vzor nepovolení
Dřeviny - vzor povolení
Dřeviny - žádost o povolení kácení
Etický kodex Domova důchodců
Etický kodex Ústavu sociální péče
Faktura
Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona
Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb
Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb
Hlášení o zaměstnání invalidního důchodce
Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu
Komisionářská smlouva
Konkurenční doložka
Kupní smlouva
Kupní smlouva na auto
Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci
List člena skupiny
Listina o vydědění
Mandátní smlouva
Námitka místní nepříslušnosti
Nařízení (vydané radou obce)
Nařízení (vydané zastupitelstvem obce)
Nařízení o zákazu vstupu do lesů (katastrální území)
Nařízení o zákazu vstupu do lesů (správní obvod obce s rozšířenou působností)
Nařízení, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou
Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny taxislužby osobní
Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel
Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť
Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením
Nařízení, kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení, a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí
Návrh na jmenování znalce
Návrh na nařízení exekuce
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy
Návrh na omezení způsobilosti
Návrh na pokračování v řízení
Návrh na popření pravosti pohledávky
Návrh na povolení oddlužení, žádost o vyhlášení osobního bankrotu
Návrh na prohlášení o majetku
Návrh na prominutí zmeškání lhůty
Návrh na propuštění z ústavu zdravotnické péče
Návrh na přenesení příslušnosti ve věci péče o nezletilé
Návrh na přerušení řízení
Návrh na přijetí do úschovy
Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
Návrh na přistoupení dalšího účastníka do řízení
Návrh na smírčí řízení
Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu
Návrh na vydání opravného usnesení
Návrh na vydání platebního rozkazu
Návrh na vydání předběžného opatření
Návrh na vydání předběžného opatření po zahájení řízení
Návrh na výkon rozhodnutí
Návrh na výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
Návrh na vyloučení soudce
Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí
Návrh na zajištění důkazu
Návrh na záměnu účastníků
Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku
Návrh na zápis výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku
Návrh na změnu v okruhu účastníků
Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku
Návrh na zrušení obchodní společnosti
Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání
Návrh na zrušení společnosti
Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Návrh na zrušení usnesení o schválení smíru
Návrh obžalovaného na odnětí a přikázání věci jinému soudu
Návrh obžalovaného na vyloučení samosoudce z důvodu podjatosti
Návrh oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (2)
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby
Obecně závazná vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení
Obecně závazná vyhláška o poskytování bytových náhrad
Obecně závazná vyhláška o provozním řádu stanoviště taxislužby
Obecně závazná vyhláška o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno
Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
Obecně závazná vyhláška o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
Obecně závazná vyhláška o zrušení obecní policie
Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie
Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků
Obecně závazná vyhláška, o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška, o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků
Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb
Obecně závazná vyhláška, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu
Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích
Obecně závazná vyhláška, o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod
Obecně závazné vyhláška o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje
Obecný vzor rozhodnutí o odvolání
Obecný vzor rozhodnutí v 1. stupni
Odhláška - z rejstříku organizací zúčtovatelů pojistného a dávek NP - z rejstříku MO
Odhláška z nemocenského pojištění
Odpor obviněného proti trestnímu příkazu
Odpor proti platebnímu rozkazu
Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
Odvolání plné moci
Odvolání plné moci
Odvolání proti platebnímu výměru na místní poplatek
Odvolání proti rozsudku
Odvolání proti rozsudku pro uznání
Odvolání proti rozsudku pro zmeškání
Odvolání proti usnesení o příklepu
Odvolání závěti
Ohlášení odstranění
Ohlášení stavby
Oznámení o převodu členství v družstvu včetně souhlasu nabyvatelů
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
Oznámení o užívání stavby
Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti
Oznámení obžalovaného o zvolení obhájce pro trestní řízení
Oznámení osoby samostatně výdělečně činné, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Oznámení vedlejšího účastníka o vstupu do řízení
Oznámení zástupce o vypovězení plné moci
Oznámení změny v užívání stavby
Platební výměr na místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní, odstraňovaní komunálních odpadů
Platební výměr na poplatek za komunální odpad
Plná moc
Plná moc
Plná moc - zvláštní
Poddlužnická žaloba
Potvrzení o době trvání zaměstnání
Potvrzení o hmotném zabezpečení
Potvrzení o přijetí daru
Potvrzení o příjmu
Potvrzení o studiu
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu
Potvrzení o žití důchodce - anglicky
Potvrzení o žití důchodce - francouzsky
Potvrzení o žití důchodce - německy
Potvrzení o žití důchodce - Slovensko
Potvrzení zaměstnavatele k žádosti o důchod
Požární řád obce
Požární řád obce
Pracovní smlouva
Procesní plná moc
Procesní plná moc
Prohlášení o dobách zaměstnání
Prohlášení o zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním
Prohlášení OSVČ
Prohlášení ručitele
Průvodní dopis k životopisu
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
Přehled o vyměřovacích základech a pojistném MO
Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
Převedení na jinou práci
Převedení na jinou práci - těhotnou ženu
Přihláška do rejstříku organizací - zúčtovatelů pojistného a dávek NP
Přihláška k důchodovému pojištění OSVČ
Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ
Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny
Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby
Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
Přihláška pohledávky
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti
Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou
Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou
Příloha k listu k dani z pozemků
Příloha k listu k dani ze staveb
Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
Příloha k žádosti o důchod - zápočet doby zaměstnání u příbuzných
Přiznání k dani darovací
Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
Přiznání k dani dědické
Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Přiznání k dani silniční
Přiznání k dani silniční - příloha
Přiznání k dani z nemovitostí
Přiznání k dani z převodu nemovitostí
Registrace k poplatku za komunální odpad
Registrace k poplatku za komunální odpad - rekreační objekt
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Samostatný list k dani z pozemků
Samostatný list k dani ze staveb
Schválení zprávy o průběhu likvidace obchodní společnosti
Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo
Smlouva o koupi najaté věci
Smlouva o nájmu bytu
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o poskytnutí osobní asistence
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
Smlouva o postoupení pohledávky
Smlouva o prodeji podniku
Smlouva o pronájmu garáže
Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
Smlouva o převodu obchodního podílu
Smlouva o převodu obchodního podílu 2
Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
Smlouva o půjčce
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene
Smlouva o tichém společenství
Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů
Smlouva o úschově
Smlouva o úvěru
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
Smlouva o vytvoření software
Smlouva o zániku věcného břemene
Smlouva o zprostředkování
Smlouva o zprostředkování koupě cenných papírů
Smlouva o zřízení věcného břemene
Souhlas poškozeného s trestním stíháním
Spisový a skartační řád pro obce
Spisový a skartační řád pro školy
Spisový a skartační řád pro školy
Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti
Stanovy bytového družstva
Stanovy společenství vlastníků jednotek
Strukturovaný životopis - anglicky
Strukturovaný životopis - německy
Strukturovaný životopis 2009
Udělení plné moci k určitému úkonu
Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci
Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
Uplatnění práva na slevu z ceny věci
Usnesení - opatrovník - zahájení řízení z moci úřední
Usnesení o dalším postoupení / vrácení oznámení o přestupku
Usnesení o dožádání
Usnesení o exekuční výzvě
Usnesení o exekučním příkazu
Usnesení o nařízení předvedení obviněného / svědka
Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu
Usnesení o odložení či přerušení exekuce
Usnesení o odložení věci
Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu
Usnesení o opravě vyjádření, osvědčení nebo sdělení
Usnesení o opravě zřejmých nesprávností
Usnesení o postoupení oznámení 1
Usnesení o postoupení oznámení 2
Usnesení o postoupení věci
Usnesení o pověření jiného správního orgánu
Usnesení o pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci
Usnesení o pozastavení vykonatelnosti nebo jiných právních účinků přezkoumávaného rozhodnutí
Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu
Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o přestupku
Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje
Usnesení o prominutí zmeškání úkonu
Usnesení o provedení jiných oprav
Usnesení o předložení listiny (o uložení ediční povinnosti)
Usnesení o předložení věci / strpění ohledání věci na místě
Usnesení o přerušení jiného již zahájeného správního řízení v řízení o výběru žádosti
Usnesení o přerušení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti
Usnesení o přerušení řízení v řízení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem
Usnesení o převzetí věci
Usnesení o převzetí věci v důsledku nečinnosti správního orgánu
Usnesení o spojení různých řízení
Usnesení o stanovení lhůty, dokdy lze činit návrhy
Usnesení o tom, zdali je / není osoba účastníkem
Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu
Usnesení o určení místní příslušnosti
Usnesení o určení nepodjaté úřední osoby
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Usnesení o ustanovení společného zástupce
Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka
Usnesení o ustanovení znalce
Usnesení o veřejném ústním jednání o přestupku
Usnesení o vyloučení / nevyloučení úřední osoby
Usnesení o vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení
Usnesení o zahájení přezkumného řízení
Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy
Usnesení o zajištění důkazu
Usnesení o zamítnutí žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti
Usnesení o zániku funkce opatrovníka
Usnesení o zastavení exekuce
Usnesení o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání
Usnesení o zastavení řízení - žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení
Usnesení o zastavení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti
Usnesení o zastavení řízení o žádosti
Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti
Usnesení o zastavení řízení z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy
Usnesení o zastavení řízení z moci úřední
Usnesení o zastavení řízení, je-li žádost zjevně právně nepřípustná
Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení
Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení - nebyl porušen právní předpis
Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení - uplynutí lhůty
Usnesení o zrušení funkce opatrovníka
Usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení pro rozpor s právními předpisy
Usnesení uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem
Uznání dluhu
Uznání dluhu
Uznání nároku
Vyjádření žalovaného k žalobě o odstranění vad dodáním chybějícího zboží
Výpověď
Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu
Výpověď nájmu bytu nájemcem
Výpověď plné moci
Výpověď pojištění
Vypovězení plné moci zástupcem
Výzva k odstranění nedostatků podaného návrhu
Výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě
Vzdání se nároku na náhradu nákladů řízení
Vzdání se odvolání
Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa
Vzor smlouvy o správě veřejného pohřebiště
Vzorový řád krematoria
Vzorový řád veřejného pohřebiště
Závěť (nepsaná vlastní rukou)
Závěť (více dědiců)
Závěť (více dědiců)
Závěť (vlastnoruční)
Záznam o nepracovním úrazu
Změna nařízení
Změna obecně závazné vyhlášky
Změna v registraci - odhlášení poplatníka
Změna v registraci - ohlášení narození
Změna v registraci - ohlášení úmrtí
Změna v registraci - přihlášení poplatníka
Změna způsobu platby a bydliště
Změna žalobního návrhu
Zpětvzetí odvolání
Zpětvzetí žaloby
Zrušení nařízení
Zrušení obecně závazné vyhlášky
Žádost na osvobození od soudních poplatků
Žádost o osvobození od soudních poplatků
Žádost o porodné
Žádost o prominutí poplatku
Žádost o prominutí pořádkové pokuty
Žádost o příplatek k důchodu (PDO)
Žádost o přiznání náhrady nákladů poškozeného
Žádost o souhlas ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti nebo k povolení změny pobytu
Žádost o stavební povolení
Žádost o umístění do Domova důchodců
Žádost o ustanovení zástupce
Žádost o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb.
Žádost o vrácení přeplatku
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR - pro nezletilé a nesvéprávné občany
Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu
Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)
Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty
Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby
Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet. Hlášení změn u výplat důchodů poukazovaných na účet
Žádost o zvláštní příspěvek k důchodu (ZPD)
Žádost obviněného o ustanovení jiného obhájce
Žádost příspěvek na péči
Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla
Žaloba na obnovu řízení
Žaloba na ochranu obchodní firmy
Žaloba na ochranu obchodní firmy 2
Žaloba na ochranu osobnosti
Žaloba na plnění závazku z kupní smlouvy
Žaloba na určení existence závazku
Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu
Žaloba na zaplacení nálezného
Žaloba o odstranění vad dodáním chybějícího zboží
Žaloba o vrácení půjčených peněz
Žaloba o vrácení vypůjčené věci
Žaloba o zaplacení smluvní pokuty
Žaloba o zaplacení úroku z prodlení
Žaloba pro zmatečnost
Žaloba s alternativním petitem
Žaloba s alternativním zmocněním
Žaloba s eventuálním petitem
Ochrana osobních údajů.