vzory

 Vzory - podle abecedy
Nejhledanější vzory: 
 Strukturovaný životopis
 DPH 2013
 Daňové přiznání 2013
 Faktura
 Kupní smlouva na auto
 Plná moc
 Výpověď z pracovního poměru
 Pracovní smlouva
 Smlouva o dílo
 Formuláře ČSSZ
 Evidenční list důchodového pojištění
 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Vyhledávání zde

Naleznete zde
417 vzorů.

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby

Magistrát města..............................

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(y)

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení, datum narození) ........................................................

trvale bytem …………………..………………………………………………………………...

žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob (jméno, příjmení, datum narození):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
na adrese ........................................ ………………………………, ulice ……………………
č. popisné (č. evidenční) ……………………………………., číslo bytu ……..…………....….

K žádosti o zrušení trvalého pobytu výše uvedených osob mne vedou tyto důvody

Adresa, na které se výše uvedená/é osoba/y nyní zdržuje/í

Pro prokázání výše uvedeného předkládám:

Navrhuji tyto svědky, kteří mohou dosvědčit mnou uváděné skutečnosti:

Moje adresa pro doručování písemností (není třeba uvádět, pokud je tato totožná s adresou trvalého pobytu):

V .............................., dne ………...........

…………………………….
podpis

Ochrana osobních údajů.