K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Darovací smlouva - věcný dar

Smluvní strany
.........................................................
IČO .................................................
se sídlem .........................................
zastoupená .......................................
(dále jen "dárce")

a
........................................................
IČO .................................................
se sídlem .........................................
zastoupená .......................................
bankovní spojení: ..............................
(dále jen "obdarovaný")

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí věcného daru v hodnotě ...........,- (slovy) Kč.
2. Darem je...............................................................................................................
3. Místem určení předmětného daru je ........................................................................
4. Obdarovaný prohlašuje, že dar bude používán výhradně v místě určení a nebude darován ani prodán třetí osobě.
5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
7. Obě smluvní strany stvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V ....................... dne ....................……………….


Dárce: ...................................................... Obdarovaný: ..........................................

Ochrana osobních údajů.