K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Smlouva o pronájmu garáže

Smlouva o pronájmu garáže

 

 

 

Pronajímatel : ...................................

 

Nájemce : ........................................

 

se dohodly, že spolu uzavřou tuto

 

smlouvu o pronájmu garáže

 

 

1.

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je garáž v ulici ……………….. v ……………………….(město, obec) na pozemku ………….., zapsaná v katastru nemovitostí …………………

 

 

2.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

I. Garáž, která je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci na dobu určitou od ............ do ..................(na dobu neurčitou) Pronajímatel předá garáž nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímané garáže seznámil a v tomto stavu jej přebírá.

 

II. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu částku ........ Kč měsíčně, na účet nájemce č. ........................., a to vždy ke ................ dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se nájem platí.

 

III. Nájemce se zavazuje užívat garáž řádně.

 

 

 

3.

Závěrečná ustanovení

 

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

 

II. Tato smlouva je vyhotovena ve .... vyhotoveních.

 

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

 

 

V ............................

 

 

Pronajímatel : ...............................               Nájemce : ................................

Ochrana osobních údajů.