K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru

 

 

........................................

            jako věřitel,

 

            a

 

..................................

            jako dlužník,

uzavřeli dnešního dne tuto

 

Smlouvu o úvěru

 

I.

Věřitel se zavazuje, že dlužníkovi na jeho žádost poskytne nejpozději do 1 měsíce od doručení jeho písemné žádosti úvěr ve výši .............., (slovy ................ korun českých).

Výplata peněžní částky odpovídající úvěru bude provedena převedením peněz na účet dlužníka č. ....................... u ......................... banky.

 

II.

Dlužník se zavazuje platit věřiteli ode dne poskytnutí do dne vrácení peněžních prostředků (včetně) úroky z dlužné částky, jejichž roční sazba činí ............ %.

 

III.

Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli půjčenou částku k jeho rukám nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bude o vrácení věřitelem požádán. Je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky i dříve.

Věřitel není oprávněn požádat dlužníka o vrácení půjčené částky před ....................................

 

IV.

Úroky dohodnuté v čl. II. této smlouvy jsou splatné nejpozději spolu se závazkem vrátit půjčenou částku, jak je uvedeno v předchozím článku.

 

V.

Pro případ prodlení se dlužník zavazuje platit věřiteli od prvního dne prodlení kromě úroků sjednaných v čl. II. shora ještě úroky z prodlení z dlužné částky včetně úroků podle čl. II., s nimiž je v prodlení, a to ve stejné výši jako úroky podle čl. II.

 

VI.

Dlužník je oprávněn uplatnit nárok na poskytnutí úvěru do ............................ Neuplatněním v této lhůtě uvedený nárok zaniká.

 

VII.

Před poskytnutím úvěru může dlužník vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností a věřitel ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dlužníkovi.

 

VIII.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V ..................... dne ......................

 

 

Podpisy

Ochrana osobních údajů.