K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Smlouva o koupi najaté věci

Smlouva o koupi najaté věci

 

Prodávající

..................................

                       

a

 

Kupující

.............................

 

 

            uzavřeli dnešního dne tuto

Smlouvu o koupi najaté věci

 

I.

Účastníci uzavřeli dne ................... smlouvu o nájmu osobního automobilu ........................., na dobu určitou do ............................

 

 

II.

Dodatkem k uvedené nájemní smlouvě a v návaznosti na ni se účastníci podle § 489 a násl. obch. zák. dohodli, že nájemce je oprávněn ke koupi najaté věci.

 

 

III.

Nájemce se stane vlastníkem pronajatého automobilu označeného v čl. I. této smlouvy, a to dnem skončení nájmu podle nájemní smlouvy uvedené v čl. I. shora, tedy dnem ............................, budou-li splněny všechny následující podmínky:

1.         Nájemní vztah trval po celou dobu, na kterou byla uvedená nájemní smlouva uzavřena.

2.         Kupující zaplatil dohodnutou kupní cenu ve výši ....................... Kč (slovy ................................. korun českých).

3.         Kupující oznámil prodávajícímu písemně nejpozději v den skončení nájmu podle uvedené nájemní smlouvy, že uplatňuje právo na koupi pronajatého automobilu ke dni skončení nájmu.

 

IV.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V ...................dne ........................

 

Podpisy

Ochrana osobních údajů.