K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o tom, zdali je / není osoba účastníkem

Usnesení o tom, zdali je / není osoba účastníkem

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad …………… rozhodl takto:

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  je/není ……………………………, nar. ……………., trvale bytem ……………......., účastníkem řízení ve věci přestupku proti ……… podle § … odst. … písm. …) zákona             č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Odůvodnění:

 

             (Objasnit důvod, proč vznikla pochybnost o tom, zda výše uvedená osoba je či není účastníkem řízení a proč bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………. kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

                                                                                     

                                                     

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

                                                                                          

 

-  toto usnesení se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno; ostatní účastníci se o něm vyrozumí

- toto usnesení lze vydat bez předchozího řízení za splnění podmínek uvedených v § 76 odst. 2 správního řádu

 

Ochrana osobních údajů.