K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o přerušení jiného již zahájeného správního řízení v řízení o výběru žádosti

Usnesení o přerušení jiného již zahájeného správního řízení v řízení o výběru žádosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ................................, odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

p ř e r u š u j e

 

dle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci …………………zahájené dne ………………  z důvodu podání žádosti  ze dne …………… pana/paní…………….., nar. ……….., trvale bytem ……………………… ve věci, o které se má rozhodnout formou výběru.

 

Řízení o této věci bude zahájeno …………………….. (při vyrozumívání o zahájení řízení je nezbytné respektovat odst. 2 citovaného ustanovení)

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje, že jde v daném případě o  řízení o výběru žádosti a přesně se vymezí důvody přerušení řízení ve smyslu § 146 odst. 3. Je nezbytné specifikovat řízení, jež je přerušeno podáním žádosti.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……... Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ................................ dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

______________________________________

-           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu

Ochrana osobních údajů.