K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti

Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ................................, odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

z a s t a v u j e

 

dle ustanovení § 147 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o žádosti  pana/paní ………………, nar. ………, trvale bytem ……………… z důvodu nesložení záruky …………… (peněžité/ nepeněžité) za splnění povinnosti …………………………… v určené době.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně vymezí, o jakou záruku se jedná a do jaké doby měla být složena, dále o jakou povinnost, která vznikne v důsledku využití oprávnění z rozhodnutí, se jedná a je nezbytné konkretizovat správní řízení o žádosti, které se zastavuje.)

 

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……... Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ................................ dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

______________________________________

-           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu

Ochrana osobních údajů.