K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje

Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ..........................., odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 157 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad ................................, odbor ……………

 

 

p r o h l a š u j e

 

 

vyjádření/osvědčení/sdělení/nicotné rozhodnutí  ze dne ……………., č.j. …………………… za úkon ……………………………….

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            (V odůvodnění usnesení se uvede, že byly splněny podmínky ve smyslu ustanovení § 157 správního řádu, tj. prohlášením nebude způsobena újma žádné z dotčených osob. Vymezí se, o jaké vyjádření, osvědčení či sdělení nebo nicotné rozhodnutí se jedná. Dále se přesně a konkrétně vymezí úkon, za který bylo vyjádření ……. prohlášeno a uvede se, že má všechny náležitosti tohoto úkonu.)

 

 

P o u č e n í :

 

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……... Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ................................ dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

-           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu

Ochrana osobních údajů.