K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem

do vybraných míst a částí měst

 

 

Zastupitelstvo obce ...……..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“).1)

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

Poplatník je povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí :

a)         za kalendářní den                                                                                             ... Kč,

b)         paušální částka za …(období)…                                                                                      …Kč.

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky je splatný současně s vydáním povolení.

 

(2) Poplatek placený paušální částkou podle čl. 3 písm. b)  je splatný  ……..

 

 

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku se osvobozují:

a)         ………………………………….,

b)         ………………………………….

 

(2) Úleva se poskytuje:

a)         ……………………                                                                               ve výši       ... Kč,

b)         ……………………                                                                               ve výši       ... Kč.

 

 

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

 

 

Čl. 7

Účinnost

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ................ .

 

            Podpis                                     Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení               Jméno Příjmení

 místostarosta                     starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Ochrana osobních údajů.